ഡി.കെ.പി പദ്ധതിക്കുള്ള സംഭാവനകൾ

From DKP KCHR ML Wiki
Jump to: navigation, search

കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രതെളിവുകളുടെ ഓൺലൈൻ ശേഖരം 'ഡിജിറ്റൈസിങ് കേരളാസ് പാസ്റ്റ്' എന്ന ഡിജിറ്റൽ കലവറയുടെ നിർമ്മാണ-സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സംഭാവനകൾ നൽകികൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നേരിട്ടുള്ള പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുവാനും അതുവഴി പദ്ധതിയുടെ വിജയത്തിനു വേണ്ട സഹായ-സഹകരണങ്ങൾ നൽകുവാനും കഴിയും.
1961 ലെ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്റ്റ്, സെക്ഷൻ 80 G(5)(vi) പ്രകാരം കെ.സി.എച്.ആറിന്റെ വിവിധ പദ്ധതികളിൽ നൽകുന്ന സംഭാവനകൾക്ക്, 80 G(5) നിഷ്കർഷിക്കുന നികുതി ഇളവിനു, അർഹത ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നറിയിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്.ഡി.കെ.പി. പദ്ധതിയിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുന്നവർക്കും ഈ ആനുകുല്യത്തിനു അർഹത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
ഞങ്ങളുടെ യുണീക്കു രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ AABTK6970A/09/14-15/S-0010/80G ആണ്.

  • എല്ലാവർക്കും സൗജന്യമായി ലഭ്യമാകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഡിജിറ്റൽ സങ്കേതം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും നിലനിർത്തുന്നതിനും അതു ഞങ്ങളെ സഹായിക്കും.
  • ട്രാൻസ്കൈബിങ്/പ്രൂഫ് റീഡിങ് പദ്ധതികളിൽ ഭാഗമാകുന്ന പ്ലസ്‌ടു തലം വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥിനികൾ/വീട്ടമ്മമാർ/ഭിന്നശേഷിയുള്ള വ്യക്തികൾ/വിരമിച്ച ഉദ്ദ്വോഗസ്ഥർ എന്നിവർക്ക് അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകികൊണ്ട് പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമാക്കുവാനും സഹായിക്കും.

സംഭാവനകൾ അയക്കുന്ന രീതി

  • അക്കൗണ്ട്‌ ട്രാൻസ്ഫർ (വിവരങ്ങൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നു)

                               അല്ലെങ്കിൽ

  • ഡയറക്ടർ, കേരള ചരിത്ര ഗവേഷണ കൗൺസിൽ എന്ന പേരിൽ തിരുവനന്തപുരത്തു മാറാവുന്ന DD/Cheque/MO മുഖേന.

                               അല്ലെങ്കിൽ

  • ഞങ്ങളുടെ തിരുവനന്തപുരത്തു വൈലോപ്പിള്ളി സംസ്കൃതി ഭവനിലുള്ള ഓഫീസിൽ നേരിട്ടും സംഭാവനകൾ നൽകാവുന്നതാണ്.

സംഭാവന അയക്കുന്നതോടൊപ്പം താഴെയുള്ള ഫോറം പൂരിപ്പിച്ച് ഓൺലൈൻ ആയി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക. ഞങ്ങളുടെ ഡി.കെ.പി ടീം അംഗം താങ്കളെ ഉടൻ ബന്ധപ്പെടുന്നതയിരിക്കും.