പറയാനും വയ്യ, പറയാതെയും വയ്യ എന്നാലത് ഇവിടെ കുറിക്കാം അതല്ലേ നല്ലത്. ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാനല്ല ആരെയും ആനന്ദിപ്പിക്കാനുമല്ല ഇന്നത്തെ എൻറെ യാഥാർഥ്യമെന്തായിരുന്നു ; അത് കുറിക്കുന്നു . അത് മാത്രം. പ്രണയമെന്നത് നാമറിയുന്നില്ല. പ്രായത്തെ ശരീരം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നാം ഖേദത്തോടെ...
Continue Reading »