03-10-2015 അന്നേ നാൾ ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞതും കൈ നേരേ ഫോണിലേക്ക് നീണ്ടു. “അളിയാ റെജി, ഞാൻ 9:30 ക്ക് CMS -ഇൽ കാണും”. ചെങ്ങന്നൂർക്കാരൻ റെജി കോട്ടയം CMS കോളേജിൽ എന്റെ ഡിഗ്രി ക്ലാസ്മേറ്റ് ആയിരുന്നു.. ഇപ്പൊ ഗൾഫിൽ ആണ്.. ഒരു...
Continue Reading »